หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สัมมนาหลักสูตรออกแบบ
สัมมนาหลักสูตรออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-21 10:08:22

ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทราบทิศทางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับจำนวนนักศึกษาที่ลดลง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงานDownload