หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 5"
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 5"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-21 14:07:23

"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 5"


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 5" ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการอบรม และ อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยละเอียด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานพัสดุ

นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด : รายงาน / ถ่ายภาพ

นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ถ่ายภาพ

Download