หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เอตทัคคะสู่ความเป็นเลิศ และการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เอตทัคคะสู่ความเป็นเลิศ และการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-10 16:38:32

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เอตทัคคะสู่ความเป็นเลิศ และการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4


วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เอตทัคคะสู่ความเป็นเลิศ และการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ คุณโอปอ สุรารักษ์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุม 4701 อาคาร 47 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะส่งผลต่อการเป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดี และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนการฝึกงาน


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา : ภาพข่าว

Download