หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3
“การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:40:40

“การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3


วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3 เป็นวันแรก ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
โดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

การจัดอบรมในครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานภาครัฐให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว

Download