หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2
“การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:50:23

“การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2
ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมภูธารารีสอร์ท จังหวัดระนอง

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชศักดิ์ สารนอก 
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงานDownload