หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1
"การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:51:08

"การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ จังหวัดระนอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทางหน่วยงานจะจัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2” ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมภูธารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลข โทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 14-26Download