หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณาจารย์กลุ่มออกแบบ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยรายวิชากลุ่มออกแบบ รายวิชา DES1104 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เพื่อเตรียมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565
คณาจารย์กลุ่มออกแบบ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยรายวิชากลุ่มออกแบบ รายวิชา DES1104 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เพื่อเตรียมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:42:12

วันที่ 26 กรกฎคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทร์ผลิน อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ และอาจารย์กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยรายวิชากลุ่มออกแบบ รายวิชา DES1104 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เพื่อเตรียมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download