ผลการค้นหา : โครงการ

จิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 17 ฝาย ณ ห้วยน้ำดิบป่าหวาย ป่าเขื่อนภูมิพล
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการปันรักเพื่อน้องบนดอย..สร้างฝายชะลอน้ำฯ และกิจกรรมอ่านหนั ...
2021-02-08 14:39:13
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอ ...
2020-12-14 10:44:12
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2563
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุ ...
2020-12-07 17:56:53
โครงการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร ...
2020-10-28 14:55:28