ผลการค้นหา : อาจารย์

นิทรรศการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต หัวหน้าสาขาวิช ...
2022-08-08 12:18:23
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรใหม่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธาน ...
2022-07-18 09:39:35
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศา ...
2022-07-18 11:23:54
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพบบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร ...
2022-06-16 12:52:30