ผลการค้นหา : อาจารย์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
2023-01-26 11:48:44
ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร ...
2023-01-10 14:25:56
บทความวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Engineering Transactions
อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุ ...
2023-01-10 15:47:13