ผลการค้นหา : อธิการบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ ร ...
2022-04-11 05:55:43
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 27 ...
2022-03-04 11:22:51
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหา ...
2021-09-09 13:31:24