ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 ...
2018-10-16 12:17:14
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผศ.วีระ โช ...
2018-10-17 11:26:54
เปิดการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาคณบดีประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาคณบดีประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 -1 ...
2018-10-17 14:43:55
"ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1
"ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1เมื่อวันที่ 22-23 เ ...
2018-10-17 14:45:30
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสา ...
2018-10-17 14:48:07
คณะเทคโนฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 26 มกร ...
2018-10-12 11:32:10