ผลการค้นหา : ผู้บริหาร

ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้ ...
2023-08-31 15:03:35