ผลการค้นหา : ประชุม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564
วานนี้ (25 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-03-17 13:59:23
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ...
2021-01-04 11:49:47
ประชุมดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อดำเนินการค ...
2021-01-04 15:37:00
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.พิบูล ไวจิ ...
2020-12-15 15:46:46
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาวิชาฯ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โป ...
2020-12-15 14:36:55