ผลการค้นหา : ประชุม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละรองคณบดี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รั ...
2022-09-02 11:05:12
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference
7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขา ...
2022-08-08 12:47:14