ผลการค้นหา : ประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุต ...
2021-07-19 13:41:47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564   ...
2021-07-15 19:27:48
การประชุม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Platform)”
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30-15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาออ ...
2021-07-11 01:06:51