ผลการค้นหา : ประช

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นป ...
2021-12-14 16:33:02
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิ ...
2021-12-13 13:47:10