ผลการค้นหา : ประช

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาว ...
2022-06-16 10:37:02
ประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี พร้อมด้วยรองผู้บริหา ...
2022-06-16 10:45:32
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนว ...
2022-06-15 09:50:31