หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (2564-2567)
**ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสาร ฐานข้อมูล TCI**วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-07-25 20:39:14
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุต ...
2021-07-19 13:41:47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโ ...
2021-07-17 21:48:45
ข่าวย้อนหลัง