หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อ > ผู้ชนะกิจกรรม fit got talent 2022
ผู้ชนะกิจกรรม fit got talent 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 07:21:42

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม fit got talent 2022 มีผู้เข้าประกวด 3 คน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประกาศรางวัลจากยอดไลก์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้


รางวัลที่ 1 จำนวนยอดไลค์ 242 ไลก์

นายศักรินทร์ ผันสืบ 

รหัส 64122519001

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ 2 จำนวนยอดไลค์ 123 ไลก์

นางสาววิภารัตน์ ใกล้บุผา

รหัส 62122505047

สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รางวัลที่ 3 จำนวนยอดไลค์ 32 ไลก์

นายสพล วัฒนะศรี 

รหัส 64122542004

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์