หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 06:45:10

ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ และชี้แจงให้นักศึกษาของสถาบันไปเข้ารับการตรวจเลือก ฯ ตามกำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) นั้น

ในการนี้ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (เอกสารดังแนบ)