หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 6
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-21 14:55:23

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 6 

1. ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 

2. ขยายระยะเวลาการชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565