หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ
กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-06 10:17:38

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ


นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสุดท้าย
ในภาคเรียนที่ 1/2561
นักศึกษาต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในรอบระยะเวลาที่กำหนด
โดยในปัจจุบันสามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 ล่าช้า ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 30 ธันวาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-160-1435 ต่อ 25-26