ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ชนะกิจกรรม fit got talent 2022
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม fit got talent 2022 มีผู้เข้าประกวด 3 คน และเพื่อเป็นการปฏิบัติ ...
2022-04-11 07:21:42
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 6
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-03-21 14:55:23
ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเร ...
2022-03-11 11:28:41
ขอความร่วมมือนักศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์จากทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ขอ ...
2022-03-11 15:13:22