ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เตรียมพบกับคอนเทนต์อบอุ่นสองพ่อลูก (Dad&daughter)
เตรียมพบกับคอนเทนต์อบอุ่นสองพ่อลูก (Dad & daughter) ที่จะมานำเสนอการเรียนรู้หุ่นยนต์แบบสนุกสนาน ...
2021-10-27 13:30:59
จองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2564 แล้วสำหรับการศึกษาหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ...
2021-10-27 13:43:59
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
ประกาศ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยร ...
2021-10-26 14:22:35
การยกเลิกรายวิชา ประเมิน อ.ผู้สอน และ อ.ที่ปรึกษา
**การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ re ...
2021-10-26 15:19:16
ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 2565
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)https://cts ...
2021-10-26 15:59:57
ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่
กิจกรรมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”เงินรางวั ...
2021-10-27 13:34:24
FIT SSRU เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน 3 สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ...
2021-10-10 19:14:45
มาตรการช่วยเหลือ น.ศ. ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 #4
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท ...
2021-10-05 16:57:40