สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 
 (Technology Computer Application in Architecture)

อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย หมั่นคติธรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์นราทัศน์ ประมวลสุข
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม