สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 
(Technology Computer Application in Architecture)
อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์นราทัศน์ ประมวลสุข
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม