เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


 เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนาง พจนา ไอยรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
         

         

         

นางสาว บัญนษร สันฐาน
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาว ณธกมล ลูกคำ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

นางสาว ณฐอร พุทธวงค์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ     

นางสาว อุบลรัตน์ รุยันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว ขนิษฐา พลับแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นาย ทรงสันต์ คล้ายมาลี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นาย ประวิทย์ สุนทรวิภาต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาว พัชรินทร์ บุญทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


   นางสาว ปทุมวดี นินำ
นักวิชาการพัสดุ

นาย นพปกรณ์ สนธิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาง ศิฐิมา เจริญสุข
นักวิชาการพัสดุนางสาว ดวงเนตร สาระสมบัติ
เจ้าหน้าที่วิจัย