เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   
     
     
นายธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวบัญนษร สันฐาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวณธกมล ลูกคำ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     

     

นางสาวณฐอร พุทธวงค์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผน

และประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางพจนา ไอยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายทรงสันต์ คล้ายมาลี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


      

   

     

นางสาวสุพัสวี โมรากุล
บุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     

     

นายชีวิน ชินดิลกวณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก
ช่างเทคนิค
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายประวิทย์ สุนทรวิภาต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
     

     

นายรชต ศรีสกุล
นักวิชาการพัสดุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด
นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม


นางสาวพัชรินทร์ บุญทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     

     

นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวทิพวรรณ ผดุงศิลป์
คนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายสุริยา ฤทธิ์เย็น
พนักงานขับรถยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     


นางวิมล แสงภิรมย์
คนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายยศสรัล แก้วสุข
คนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม