เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาว ตวงพร เซอร์ประยูร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
         
         
         
นางสาว บัญนษร สันฐาน
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาว ณธกมล ลูกคำ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

นางสาว ณฐอร พุทธวงค์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ


     

     

        
นางสาว อุบลรัตน์ รุยันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นาง พจนา ไอยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นาย ประวิทย์ สุนทรวิภาต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


         
         
       

นางสาว ดวงเนตร สาระสมบัติ
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาว ปทุมวดี นินำ
นักวิชาการพัสดุ

นาย รชต ศรีสกุล
นักวิชาการพัสดุ        

            

       

นางสาว อุบลรัตน์ เดือดขุนทด
นักวิชาการศึกษา


นางสาว พัชรินทร์ บุญทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาว รัณวรัชญ์ บุญถึก
ช่างเทคนิค         
         

        

นาย ทรงสันต์ คล้ายมาลี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นาย ชีวิน ชินดิลกวณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นาย นพปกรณ์ สนธิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
     

     
         


นางสาว ทิพวรรณ ผดุงศิลป์
คนงาน

          

            
     

นาย สุริยา ฤทธิ์เย็น
พนักงานขับรถยนต์

นาง วิมล แสงภิรมย์
คนงาน

นาย ยศสรัล แก้วสุข
คนงาน