เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         
         
         
นางสาวปทุมวดี นินำ
นักวิชาการพัสดุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวบัญนษร สันฐาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวณธกมล ลูกคำ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     

     
นางสาวณฐอร พุทธวงค์
หัวหน้าฝ่ายแผน

และประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางพจนา ไอยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ว่าที่ ร.ต. หญิง สุรีพร พองทอง
เจ้าหน้าที่วิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


       
   
     

นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ
เจ้าหน้าที่วิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางจิตรกันยา ปิมปา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     

     

นายชีวิน ชินดิลกวณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก
ช่างเทคนิค
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายประวิทย์ สุนทรวิภาต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
     

     

นายรชต ศรีสกุล
นักวิชาการพัสดุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด
นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม


นางสาวพัชรินทร์ บุญทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
     

     

นายทรงสันต์ คล้ายมาลี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาวทิพวรรณ ผดุงศิลป์
คนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

     


นายสุริยา ฤทธิ์เย็น
พนักงานขับรถยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางวิมล แสงภิรมย์
คนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นายยศสรัล แก้วสุข
คนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม