โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 >>> Click ที่ชื่อหลักสูตรเพื่อ Download File PDF เอกสารรายละเอียด , แบบตอบรับเข้าร่วมฯ , แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม <<<


1. หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน”

    - รุ่นที่ 5  ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  โรงแรม Bella B Hotel นนทบุรี

*** ขอเลื่อนการจัดโครงการเป็นวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ***

............................................................................


2. หลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
    - รุ่นที่ 1  ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 ณ โรงแรม Bella B Hotel นนทบุรี 
*** ขอเลื่อนการจัดโครงการเป็นวันที่ 5-6 มีนาคม 2564 ***

............................................................................