โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 


>>> Click ที่ชื่อหลักสูตรเพื่อ Download File PDF เอกสารรายละเอียด , แบบตอบรับเข้าร่วมฯ , แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม <<<


1. หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน”

    - รุ่นที่ 5  ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  โรงแรม Bella B Hotel กรุงเทพมหานคร

............................................................................

2. หลักสูตร “นักพัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

    - รุ่นที่ 1  ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Bella B Hotel กรุงเทพมหานคร 

............................................................................

3. หลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
    - รุ่นที่ 1  ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 ณ โรงแรม Bella B Hotel กรุงเทพมหานคร  

............................................................................