โครงการอบรม FIT SSRUคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน"


Download เอกสารรายละเอียด , แบบตอบรับเข้าร่วมฯ , แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ >>>

แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 1-2 v2.pdf
                                                   


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562"


Download เอกสารรายละเอียด , แบบตอบรับเข้าร่วมฯ , แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ >>>

อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562