โครงการอบรม FIT SSRUคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 

"แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน"


Download เอกสารรายละเอียด , แบบตอบรับเข้าร่วมฯ , แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ >>>

แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 1-2 v2.pdf