โครงการอบรมเรื่อง "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ"


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 
เรื่อง "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ"


ติดตามโครงการได้ ที่นี่ เร็วๆนี้

           
         รุ่นที่ ........... : ในวันที่ ................................  ณ โรงแรม .......................... กรุงเทพมหานคร


ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ ............ บาท ราคาดังกล่าวรวมถึง

          1. กระเป๋า / เอกสารประกอบการอบรม / แผ่น CD ข้อมูลประกอบการอบรม / ปากกา / สมุดโน๊ต
          2. วุฒิบัตร
          3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ) และอาหารว่าง 4 มื้อ

          4. ค่าตอบแทนวิทยากร 

          5. ค่าเช่าสถานที่ในการจัดโครงการอบรมฯ


สำรองที่นั่งอบรมได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 14-26

โทรสาร 0-2160-1435 หรือ e-mail : fit@ssru.ac.th หรือ ID Line : fit.ssru

ติดต่อแผนกสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 0-2422-9222 โทรสาร 0-2433-5880


Download รายละเอียด กำหนดการ ใบตอบรับ ใบจองห้องพักโรงแรม 

ได้ที่นี่ >> ..................................... <<