สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 (Safety Technology and Occupational Health)

อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม