ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชื่อ - ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2550 - 2557
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2550 - 2551
ชื่อ - ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาศัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2552 - 2555
ชื่อ - ชื่อสกุล : นางเทียมใจ ยอร์เกนเซน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2552 - 2553
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2556 - 2557
ชื่อ - ชื่อสกุล : ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2558 - ปัจจุบัน