แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology) อาจารย์ประจำแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology)
อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา
หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์
แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี
แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม