แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)
อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา
หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม