แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design)


 อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design)
อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก
แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน
แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม