แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)
อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก
แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม