การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

แผนดำเนินงาน


การบริหารทรัพยากรมนุษย์


การปฏิบัติงาน


E-SERVICE


การให้บริการ

 • มาตรฐานการให้บริการ

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แผนการดำเนินงาน
 • รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงค์สุจริต
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรืองานพัสดุ

 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • สวนสุนันทามุ่งปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


การมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริต

 • การติดตามมาตรการฯ
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • วิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง