การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส









1. ข้อมูลพื้นฐาน

     - โครงสร้างหน่วยงาน (O1)

     - ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

     - อำนาจหน้าที่ (O3)

     - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

     - ข้อมูลการติดต่อ (O5)

     - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)


2. การประชาสัมพันธ์     
     - ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)









3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     - Q&A (O8)

     - Social Network (O9)



4. การดำเนินงาน

     - แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)

     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)

     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)


5. การปฏิบัติงาน     
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)








6. การให้บริการ

     -  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)

     -   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)

     -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

     -   e-Service (O17)
          + ระบบทะเบียนและประมวลผล
          + ระบบห้องสมุดออนไลน์
          + ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     -   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

     -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)

     -   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)



8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     -   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)

     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)

     -   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)

     -   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)


9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

     -   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

     -   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)

     -   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

     -   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)


10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29)

     -   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)

     -   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)



11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     -   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)

     -   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)


12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     -  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **

     - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35) **



13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     -   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

     -   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)


14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
     -   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38)



15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     -   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)

     -   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)

     -   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)


16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42) **

     -   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **




หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา