สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)

อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ จง บุญประชา
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม