แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management) อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร
แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริณัฐ แซ่หวุ่น
แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม