แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิสมัย โสพันธ์
หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม