แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)

อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์
หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ สมสกุล จีระศิลป์
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม