สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science) อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)
อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม