สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิติมา เสือทอง
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม