ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจ ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

         ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์ (Vision)

         หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ


พันธกิจ (Mission)

         1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
         2. การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน
         3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
         4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา

ภารกิจหลัก (Key result area)

         1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
         2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
         3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
         4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและสังคม

เสาหลัก (Pillar)

         1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
         2. คุณธรรม (Morality)
         3. เครือข่าย (Partnership)
         4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
         5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”


ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
         ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ