กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีุอุตสาหกรรม
         

            1.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒประธานกรรมการ
 2.ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมีกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
 3.ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
 4.รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
 5.อาจารย์รัชศักดิ์ สารนอกกรรมการ
 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์กรรมการ
 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทรกรรมการ
 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปานกรรมการ
 9.นางสาวบัญนษร สันฐานกรรมการ
 10.นางพรพิศ ประดิษฐ์พงษ์กรรมการ