การประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับชาติครั้งที่ 2


การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2sd FIT SSRU Conference 2019)การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2sd FIT SSRU Conference 2019) 

การประชุมวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศิลปะและการออกแบบ และด้านวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยกลับ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 มายัง e-mail : namfon.lo@ssru.ac.th หรือ fit@ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-160-1438 ต่อ 20, 25, 26


รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์.pdf

ตัวอย่าง Template.pdf