สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)
อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ชุติพงค์ เนียมทอง
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม