ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1432
อีเมล : chonmapat.to@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : thongchai.th@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : preechaya.kr@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : thammarak.sr@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : khwanchai.su@ssru.ac.th


นาง พจนา ไอยรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : +662-160-1438 
อีเมล : pojana.iy@ssru.ac.th