ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1432
อีเมล : suraphan.ra@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : thongchai.th@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : rujipun.ph@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : chonmapat.to@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : pornpawit.bo@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : +662-160-1438 
อีเมล : kwanruan.ru@ssru.ac.thนาง พจนา ไอยรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1441 
อีเมล : pojana.iy@ssru.ac.th