ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1432
อีเมล : palang.wo@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : pibool.wa@ssru.ac.th
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : picha.sr@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : chonmapat.to@ssru.ac.th

ดร.อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : sahapop.kl@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : +662-160-1438
อีเมล : pornpawit.bo@ssru.ac.th

นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โทรศัพท์ : +662-160-1441
อีเมล : toungporn.si@ssru.ac.th