แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
อาจารย์ณัฐิดา จันหอม
หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม