ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล
ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2542 - 2547
ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2548 - 2553
ชื่อ - ชื่อสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2554 - 2559
ชื่อ - ชื่อสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2560 -2564ชื่อ - ชื่อสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
ตำแหน่ง : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง : 2564 - ปัจจุบัน