หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)