หลักสูตรระดับปริญญาตรี


หลักสูตรระดับปริญญาตรี


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
     + แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industry)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)
     + แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Design)
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)