บริการวิชาการ


บริการวิชาการ


  • บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

          ชื่อแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ชื่อฐานความรู้ : เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

          เอกสาร : ปั้มชัก-มีแบต  ปั้มชัก-ไม่มีแบต