หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > แสดงความยินดีแก่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แสดงความยินดีแก่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 15:45:32

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมารองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์มอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download