หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 12:52:30

ภาพบบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ อีกทั้งเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ และส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
Download