หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > PEOPLESCAPE CO., LTD. หารือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักสูตร Property Management รูปแบบ e-learning
PEOPLESCAPE CO., LTD. หารือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักสูตร Property Management รูปแบบ e-learning

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-14 11:48:13

วันที่ 26 มกราคม 2565 PEOPLESCAPE CO., LTD. ในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร ได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักสูตร Property Management รูปแบบ e-learning และการเพิ่มเติมรายละเอียดใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download