หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
วันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-31 19:58:40

18 มีนาคม 2564 ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 4733 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมดัวยอาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการ
Download