หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 2
โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-13 13:02:17

>>> View all pictures in Google Drive click here <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อ COVID-19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักพัสดุและนักการเงินมือใหม่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเรื่องวิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 75 คน

นอกจากนี้  ในการจัดอบรมครั้งนี้ยังได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจัดให้มีจุดบริการตรวจคัดกรอง แจกหน้ากากอนามัย และติดตั้งเจลล้างมือบริเวณสถานที่จัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม อีกด้วย


Download