หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-06 11:49:00

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11.30 - 16.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้มีการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าว นับคะแนนเมื่อเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ปรากฏว่า

          คณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์

          คณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณาจารย์ประจำ หรือพนักงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร

2. นางสาวบัญนษร สัณฐาน 

3. อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร

ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มา ณ โอกาสนี้


Download